Värmepumpar – billig och bra värme i Göteborg

I Göteborgs milda klimat är värmepumpar en bra uppvärmningslösning. Med en värmepump som ersättning för en gammal oljepanna eller fjärrvärme kan man få ner sina uppvärmningskostnader med så mycket som 80% per år. I Göteborg finns många rörmokare och VVS-tekniker, både små och stora firmor, som gärna hjälper dig att komma på vilken typ av värmepump som passar bäst för dig och ditt hus.

Vad är en värmepump och hur fungerar den?

En värmepump är en värmeväxlare, som har förmågan att utvinna värme ur den solenergi som finns lagrad i luften, vattnet och i berggrunden. Man kan se värmepumpen som en slags ”värmeförstärkare” som tar energi, värme, utifrån och sedan med hjälp av ett sinnrikt system av kompressorer och ventiler flyttar värmen och distribuerar den till husets uppvärmningssystem, som antingen kan vara luft- eller vattenburet.

Mycket förenklat fungerar en värmepump så hä;: en kollektorslinga fångar upp den lilla värme som finn si luften, vattnet eller marken och för in den till värmepumpen. Inne i pumpen finns ett slutet system för värmeväxling där ett köldmedium cirkulerar. När köldmediet kommer i närheten av kollektorslingan värms köldmediet upp och övergår till gasform. Gasen förs till en kompressor som komprimerar den, dvs pressar ihop den, varpå den hettas upp. Den varma gasen förs sedan till en kondensator, värmeväxlaren som överför värmen från gasen till husets värmesystem. Gasen fortsätter till en expansionsventil där den kyls ner och återgår till flytande form på vägen tillbaka för att plocka upp ny värme och bli gas igen.

Vilka typer av värmepumpar finns det?

Man skiljer på luftvärmepumpar och värmepumpar för berg- jord- och sjövärme. En luftvärmepump hämtar värme ur luften, även på vintern. Det finns tre huvudsakliga typer av värmepumpar: Luft/luftvärmepump, Luft/vattenvärmepump och frånluftsvärmepump.

Luftvärmepumpar

Luft/luftvärmepumpen distribuerar värmen till ett luftburet uppvärmningssystem. Detta kan fungera som enda värmekälla i mycket små hus, en en luft/luftvärmepump fungerar oftast som ett komplement till ett annat värmesystem för att spara energi.

En luft/vattenvärmepump distribuerar istället värmen till ett vattenburet uppvärmningssystem, alltså radiatorer. Detta är oftast mycket effektivare och en sådan värmepump räcker oftast som värmekälla i ett normalstort hus.

En frånluftsvärmepump är kopplad till ventilationssystemet i huset och använder sig av den varma frånluften för att värma upp inkommande luft. En frånluftsvärmepump kräver mekanisk ventilation och har en viss begränsning vad gäller uppvärmningen och är därför oftast ett komplement.

Andra värmepumpar

En bergvärmepump är den effektivaste uppvärmningskällan och passar utmärkt i Göteborg med sin hårda berggrund. För att utvinna bergvärme borras ett smalt men mycket djupt hål rakt ner i berget, varpå kollektorslingan förs ner. I berggrunden finns värme lagrad som tas upp och används för att värma upp huset via bergvärmepumpen. Bergvärme är dyrt att installera men betalar sig oftast redan inom ett par år.

Jordvärme är ett alternativ till bergvärme och i det här fallet läggs kollektorslingan på en meters djup runt om på tomten, i stället för att ett hål grävs. Jordvärme är något mindre effektivt än bergvärme men kostar mindre att installera, särskilt om kollektorslingan läggs ner i samband med ett husbygge.

Sjövärme fungerar som namnet antyder bara om man bor vid en sjö eller annat vattendrag. Här läggs kollektorslingan på sjöbottnen där den hålls fast med tyngder. Även vintertid med is på sjön kan sjövärmepumpen skapa värme ur den lilla energi som tas upp.

En rörmokare kan hjälpa dig

Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken typ av värmepump som passar bäst för dig kan du kontakt en rörmokare i Göteborg. Att till exempel borra för bergvärme görs bäst av en firma med lokalkännedom. Läs mer om rörmokare i Göteborg på: rörmokaregöteborg.biz.

1 Feb 2018