Olika typer av ventilationssystem

En god inomhusmiljö och bra luft är något som kommit att uppmärksammas mer och mer de senaste decennierna. Under det förra århundradet lades inte lika stor vikt vid ventilation som till exempel värme, avlopp eller isolering, och följden blev att inomhusklimatet blev allt sämre med välisolerade hus som inte kunde andas på grund av otillräcklig ventilering. Riksdagen såg det därför som nödvändigt att besluta att inomhusmiljön i svenska bostäder och offentliga lokaler ska förbättras. Sedan 1991 skall en så kallad OVK-besiktning av ventilationssystemet utföras vart tredje eller vart sjätte år beroende på ventilationssystem.

ventilation

OVK-besiktning

OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll och utförs av en behörig kontrollant, oftast från en ventilationsfirma. Beroende på vilken typ av fastighet och vilken typ av ventilationssystem det gäller sker kontrollerna antingen vart tredje eller vart sjätte år. Blir fastigheten godkänd erhåller fastighetsägaren ett intyg som sak sitta väl synligt i fastigheten. Påträffas brister ska dessa åtgärdas snarast möjligt. Vi tänkte här kort titta på vilka olika ventilationssystem som används i svenska hus, några av deras för- och nackdelar och hur ofta de ska besiktigas med OVK.

Självdragsventilation

I äldre hus är det här en vanlig form av ventilation. Egentligen är det inget ventilationssystem i sig själv utan det är snarare avsaknaden av ett system som kännetecknar självdrag. Dåtidens hus var inte lika täta som dagens utan luften kom in både genom otätheter och ventiler i huset och åkte ut genom skorstenen. Det är skillnaden i temperatur mellan ute- och inneluft som gör att självdraget fungerar och ju större temperaturskillnad, desto bättre drag. Det är alltså på vintern som självdraget fungera bäst, på sommaren riskerar luften att bli stillastående. Hur ventilationen blir beror alltså på väder och vind och man kan inte göra något för att kontrollera luftflödet. Å andra sidan krävs ingen energi vilket sänker kostnaderna. Hus med självdragsventilation ska OVK-besiktigas vart sjätte år. Det räcker att kontrollanten har S-behörighet, som är behörighet för självdrag.

Frånluftsventilation

I ett hus med frånluftsventilation sitter en fläkt på taket eller på vinden som suger ut luften via ventiler i lägenheterna, vanligtvis i kök och badrum. Luften kommer in via ventiler på fönstren och i ytterväggarna. Grundtanken är att frisk luft tas in i utrymmen där vi vistas mest, som sovrum och vardagsrum, och förs ut där behovet av luftväxling är störst, som i kök, badrum och på toaletter. Fläkten drivs av el, vilket medför en kostnad, å andra sidan är luftväxlingen ständigt igång och blir aldrig stillastående. Ett hus med frånluftsventilation skall också OVK-besiktigas vart sjätte år. Kontrollanten ska ha N-behörighet, där N står för normal.

Från- och tilluftsventilation

I ett hus med både till- och frånluft finns en fläkt även för att ta in luft. Denna kan också vara belägen på taket och via luftkanaler forslas luft till sovrum och vardagsrum. Den använda luften sugs ut via kök, badrum och toaletter upp till utsugsfläkten. Det här är ett ganska sällsynt ventilationssystem som ger bra ventilation. Nackdelarna kan vara att det fungerar så bra att bostaden upplevs som kall, samt att luftkanaler måste byggas till varje rum där luft skall tillföras. OVK-besiktning skall utföras vart tredje år i hus med från- och tilluft och kontrollanten skall ha behörighetsgrad K, kvalificerad behörighet.

Från- och tilluftsventilation med värmeväxlare (FTX)
Med en värmeväxlare kopplad till ventilationssystemet använder man den uppvärmda frånluften för att värma upp den inkommande luften. Detta görs med en luftvärmepump. FTX-systemet är det modernaste och effektivaste ventilationssystemet, som dessutom spar in pengar på uppvärmningen av huset. Det är även oftast helt ljudlöst, reglerbart och ger utmärkt ventilering i hela huset. Nackdelarna med rörkanaler för inkommande luft är dock desamma. Ett FTX-system skall besiktigas vart tredje år av en kontrollant med K-behörighet.

Läs mer om OVK-besiktning här.

28 Dec 2017